Propisi

UREDBE EU

UREDBA (EU) br. 1308/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1149 оd 15. travnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina i izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008;

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1150 оd 15. travnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1166/2009 od 30. studenoga 2009. o izmjeni i ispravku Uredbe Komisije (EZ) br. 606/2009 o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu kategorija proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 606/2009 od 10. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu kategorija proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 555/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 o zajedničkoj organizaciji tržišta vina u vezi s programima potpore, trgovinom s trećim zemljama, proizvodnim potencijalom i o nadzoru u sektoru vina

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina

ZAKONI

Zakon o vinu
Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda
Zakon o izmjeni Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda …
Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda

Lista tradicionalnih izraza za vino – pročišćeni tekst
Izmjena liste tradicionalnih izraza za vino
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu 2017
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu 2016
Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži
Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima – pročišćeni tekst
Pravilnik o kontroli sukladnosti proizvoda – Vino u trgovini s trećim zemljama
Pravilnik o minimano tehničko tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina
Pravilnik o oglašavanju vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom i voćnih vina
Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina
Pravilnik o proizvodnji vina
Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu
Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu – pročišćeni tekst
Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti – pročišćeni tekst
Pravilnik o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina – pročišćeni tekst
Pravilnik o upisniku destilatera
Pravilnik o vinskom i voćnom octu
Pravilnik o voćnim vinima
Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze
Ispravak Pravilnika o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

UPUTA ZA OZNAČAVANJE VINA – NAKON 13. PROSINCA 2014