Nacionalno i EU zakonodavstvo

/ / Nacionalno i EU zakonodavstvo

ažurirano 10/05/2021

EU zakonodavstvo

propispoveznicanapomena
UREDBA (EU) br. 1308/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/20071308/2013
pročišćeni tekst 29/12/2020
glavna uredba
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/33 оd 17. listopada 2018. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, ograničenja upotrebe, izmjena specifikacija proizvoda, poništenja zaštite te označivanja i prezentiranja2019/33
pročišćeni tekst 11/01/2019
zaštita oznaka
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/34 оd 17. listopada 2018. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, izmjena specifikacija proizvoda, registra zaštićenih naziva, poništenja zaštite i upotrebe simbola te Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućeg sustava provjera2019/34

zaštita oznaka
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/934 оd 12. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu vinogradarskih područja u kojima se može povećati alkoholna jakost, odobrenih enoloških postupaka i ograničenja primjenjivih na proizvodnju i čuvanje proizvoda od vinove loze, najmanjeg postotka alkohola za nusproizvode i njihova odlaganja te objave zapisa OIV-a2019/934
pročišćeni tekst 27/06/2019
enološke prakse
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/935 оd 16. travnja 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu metoda analize za određivanje fizičkih, kemijskih i organoleptičkih svojstava proizvoda od vinove loze te obavješćivanja o odlukama država članica o povećanju prirodne alkoholne jakosti2019/935
enološke prakse
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1149 оd 15. travnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina i izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 555/20082016/1149
pročišćeni tekst 03/03/2021
program pomoći
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1150 оd 15. travnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina2016/1150
pročišćeni tekst 18/02/2017
program pomoći
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/592 оd 30. travnja 2020. o privremenim izvanrednim mjerama kojima se odstupa od određenih odredaba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća radi odgovora na tržišne poremećaje u sektoru voća i povrća i sektoru vina koji su uzrokovani pandemijom bolesti COVID-19 i s njome povezanim mjerama2020/592
pročišćeni tekst 16/10/2020
program pomoći
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/273 оd 11. prosinca 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/5602018/273
pročišćeni tekst 13/06/2019
vinogradarski registar, prateći dokumenti
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/274 оd 11. prosinca 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja nasada vinove loze, certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava i obavijesti te Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih provjera i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/5612018/274
pročišćeni tekst 15/11/2020
vinogradarski registar, prateći dokumenti

HR zakonodavstvo

propispoveznicanapomena
Zakon o vinuNN 32/19
Zakon o poljoprivrediNN 118/18, 42/20
Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godineOdluka VRH 03/01/2019, 25/06/2020, 10/09/2020, 29/04/2021program pomoći sektoru vina
Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijaluNN 48/14, 83/14, 147/14, 110/16, 127/17program pomoći sektoru vina
Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godineNN 21/19, 21/20program pomoći sektoru vina
Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godineNN 16/19, 112/20program pomoći sektoru vina
Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godineNN 26/19, 21/20, 24/21program pomoći sektoru vina
Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godineNN 8/19, 31/20program pomoći sektoru vina
Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove lozeNN 25/20priznati kultivari
Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove lozeNN 76/19zemljopisna područja uzgoja loze
Lista zemljopisnih oznakaNN 64/17propisi koji ostaju na snazi do donošenja novih podzakonskih akata temeljem Zakona o vinu, NN 32/19
Popis ovlaštenih laboratorijaNN 49/17
Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina, te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina, osim odredbi članaka 2. do 6. i članaka 12., 13. i 13a.NN 102/04, 64/05
Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina, osim odredbi članaka 2., 3. i 4.NN 106/04, 137/12, 142/13, 48/14, 1/15
Pravilnik o proizvodnji vina, osim odredbi članaka 11., 27., 28. i 29.NN 2/05, 137/08, 48/14
Lista tradicionalnih izraza za vinoNN 96/07, 62/10, 133/10, 14/11, 52/12, 75/13, 138/13, 42/17, 49/17
Pravilnik o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vinaNN 71/08, 121/14
Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornostiNN 142/13, 49/14
Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijaluNN 48/14, 83/14, 147/14, 110/16, 127/17
Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima, osim odredbi članka 6. stavaka 1., 4. i 7.NN 114/10
Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vinaNN 141/10, 31/11, 78/11, 120/12
Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove lozeNN 79/17
Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina, osim odredbi članka 7.NN 28/18